Türk Demokratik Partisi Tüzüğü

                                                               

1.    GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1 

Makedonya Türk Demokratik Partisi (metnin devamında MTDP), aşağıda belirtilen amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için, üyelerin özgür iradeleriyle  kurulan bağımsız bir siyasi partidir:

- Makedonya Cumhuriyeti'nin,her kişiye normal ve güvenilir bir yaşam  imkanları tanıyan,eşit vatandaşlar ülkesi olarak ayakta kalabilmesi ve gelişmesi;

- Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ile etnik,dini,siyasi,cinsel ve diğer farklar gözetilmeden,vatandaşların kişisel hak ve özgürlüklerine büyük güven temin edebilen güçlü kuruluşların tesisi;bu nedenle,her gayriinsani ve aşağılayıcı hareketi ve eziyeti,insanlığa karşı bir cinayet olarak değerlendirecek ve reddedecektir;

- Çoğulcu demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi ve özel girişimin    desteklenmesi,değerlerinin korunması ve geliştirilmesi,yaratılan değerin ve  yükümlülüklerin hakça paylaşılması;

- Devletin laik niteliklerinin güçlendirilmesi ve milli zenginliğin  daha adil bir dağılımının temini amacıyla,sosyal görevlerinin güçlendirilmesi;

- Diğerleri arasında Türklerin eğitim,kültür,basın yayın hakları ile   Türkçenin ve Türk alfabesinin kullanılması hususundaki hak  ve özgürlüklerin, tüm etnik topluluklar için temiz ve ilkelere dayalı bir siyasetin yürütülmesi;

- Türklerin ve diğer topluluklara mensup olan vatandaşların,merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarında hakça temsili;

- Karakterli, şerefli, uzmanlaşmış ve kültürel düzeyleri yüksek,yeni  fikirlere açık,yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelere kabiliyetli, moralleri  yüksek,ülke bütünlüğünü her koşulda savunan,devletin sadık vatandaşları  olarak yeni nesiller yetiştirebilecek modern bir eğitim sistemininin oluşturulması;

- Makedonya Cumhuriyeti’nin, acilen AB ve Avrupa-Atlantik güvenlik   kuruluşlarına üyeliğini sağlayacak  sürekli ve istikrarlı bir dış siyasetin yürütülmesi;

- Türklerin tarihi geçmişinin gereğince  değerlendirilmesi,tarihi ve  kültürel  değerlerinin  geliştirilmesi  (ve   ortak tarihimizde vuku bulan bazı olayların yakından takibi)

- Makedonya Cumhuriyeti Türklüğünün kimliğine, kültürüne, değerlerine ve onuruna sahip çıkılması ve bunların korunması;

- Çok etnikli ve çok kültürlü toplum dokusunun bir gereği olarak, tüm şövinizm belirtilerine karşı mücadele ve egemen ve bütünlük içinde bir Makedonya Cumhuriyetinde Türklerin ve diğer toplulukların ortak yaşam ve menfaatlerinin savunulması;

- Kadının toplumdaki gücünü, gençliğin dinamizmini, emeklilerin ve yaşlıların sosyal güvencesini, özürlü ve muhtaçların korunmasını üstün temem  değerler sayan bir politikanın izlenmesi;

- Türklerin  Makedonya  Cumhuriyetinde  ve  diğer  Balkan ülkelerindeki örgüt ve kuruluşları, göçmen ve geçici olarak ülke dışında  çalışanların   dernek  ve  örgütleri  ile  Türkiye Cumhuriyeti’nin  devlet kurum ve kuruluşları ve temsilcileri  ile  işbirliği;

- MTDP, programında  belirtilen  hedeflerin gerçekleştirilmesi  amacıyla  ülkedeki  diğer  siyasi  partiler, dernekler  ve devlet kurum ve kuruluşları ile  işbirliği  içinde olacaktır.

  

Madde 2 

 

MTDP, merkezi Üsküp ul.Stiv Naumov No:1 de bulunan bir tüzel kuruluştur.Bundan sonraki  faaliyetlerinde  ve  tüzel   kişi   olarak temaslarında, partinin ünvanın tamamı yanı sıra, partinin (MTDP) kısaltılmış ismi de kullanılacaktır.

 

Madde 3 

 

MTDP‘ nin, Makedonya Türk Demokratik Partisi ismini  içeren yuvarlak  bir  resmi mührü ve dikdörtgen şeklinde bir  kaşesi  vardır. Mührün ortasına ve  kaşenin  sol  tarafına  partinin  amblemi yerleştirilmiştir.

Amblemde, kırmızı zemin üzerine beyaz bir ay mevcuttur.Ay içinde  büyük harflerle (isminin ilk harflerini içeren ve latin alfabesiyle) TDP yazılıdır.

Ay'ın uclarında ve TDP harflerinin devamında beşgen bir yıldız bulunmaktadır.

Ambleme  yerleştirilen semboller, partinin bayrağına da yansıtılacaktır;

Bu  maddenin  bir bölümünü teşkil eden  1  numaralı  krokide bayrak ve amblem izah edilmiştir. (1 numaralı kroki ilişiktir).

Parti'nin,  ilan  sonucu  tespit  edilecek  kendi  marşı  da olacaktır.

  

Madde 4 

 

MTDP  çalışmalarını; partinin  çeşitli  örgüt, organ ve kurulları, parlamento ve yerel seçimlerde seçilen kişiler ya da Makedonya Cumhuriyeti Meclisi, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti ve İdari ile Kamu Kuruşları Kurulları tarafından seçilen veya atanan kişiler üyelerinin faaliyetleri, diğer örgütler ile işbirliği ve kamuoyunu  etkileyebilecek  diğer faaliyetlerle gerçekleştirir.

MTDP, Makedonya  Cumhuriyetindeki  diğer  siyasi  parti  ve derneklerle  koalisyonlar dahil, kanun  ve anayasaya  aykırı olmamak  kaydıyla, çeşitli uluslararası  işbirliği  içinde bulunabilir.

 

Madde 5 

 

MTDP'nin faaliyetleri kamuya açıktır.

Kamuya açık faaliyetleri ile Merkez  Yönetim  Kurulu ilgilenmektedir.

Bazı iç sorunların  görüşüldüğü  konular hakkında toplantıların kapalı olması MTDP organları  tarafından kararlaştırılabilir.

  

Madde 6 

 

MTDP'nin çalışmalarında Türkçe dili ve alfabesi kullanılır. MTDP çalışmalarında Makedonca dili ve alfabesi ve diğer diller ve alfabeleri kullanılabilir.

 

Madde 7 

 

Parti Başkanı, MTDP‘ nin, olağan faaliyetler yurtiçinde ve yurtdışında partiyi temsilen hareket  eder.

MTDP Başkanının engellenmiş olduğu ya da yokluğu durumunda, Başkan tarafından alınan Karar ile Parti Başkan Yardımcılarından biri ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından temsil edilebilir.

 

II. ÜYELER

a)    İlk üyelik

Madde 8

 

MTDP üyeliği gönüllülük prensibi esasına göredir.

Üyelik pusulasını imzalayacak reşit olan her Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı MTDP üyesi olabilir.

Üyelik pusulasını imzalaması ile birlikte, üye partinin Programını ve Tüzüğünü de kabul etmiş olur.

Başvuruda bulunan kişi üyelik pusulasını şubeye ulaştırır ve şube de ilk toplantısında gözden geçirir ve onaylanması ile ilgili karar almaktadır.

İmzalı üyelik  pusulası partinin  daha  yüksek  kurullarına ulaştırılmış  olması  halinde ise, anılan  kurullar bunu hemen vatandaşın yaşadığı  bölgedeki şubeye gönderir ve şube  de  bir sonraki toplantısında üyeliğini onaylar.

Şube tarafından üyeliği onaylanmadığı durumunda üyelik pusulasını imzalamış bulunan kişi 15 gün içinde MTDP'nin üst kurullarına şikayette  bulunabilir.Bu üst kurulların kararı kesin olur.

Reşit olmayan vatandaşlar ise, partinin kültürel ve gençlik kollarının      faaliyetlerine katılabilir.

Üyelik niteliğini kazanmış olanlardan, istekleri halinde; kadınlar, "Kadın Kolları"nda; 30 yaşını doldurmamış olanlar da, "Gençlik Kolları"nda görev alabilirler. Partinin belediye, şube ve merkez örgütlerinde Kadın ve Gençlik Kolları'nın oluşturulması, geliştirilmesi, desteklenmesi ve özendirilmesi için yoğun çaba gösterilir.

 

Madde 9 

 

- Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar,

- Başka bir partiye üye olanlar;

- Mahkeme kararı ile siyasi faaliyetleri yasaklanmış olanlar;

- Ağır suçlardan cezalandırılmış vatandaşlar.

Mahkeme kararı ile siyasi faaliyet göstermesine ilişkin yasaklama  tedbir    kararı olmaması

MTDP üyesi olma hakkına sahip değildir.

 

b) Üyeliklerinin yenilenmesi

Madde 10 

 

Herhangi bir nedenle MTDP üyeliğine ara verilmiş olan kişilerin üyeliklerinin yenilenmesi konusunda  ilgili  şubenin  Meclis Yönetim Kurulu karar alır.

 

c) Üyelerin kayıtları

Madde 11

 

MTDP'ye üye olan herkes, MTDP'nin parti kütüğüne kaydedilir.

Kayıtların içeriği ve şekli  konusundaki  ayrıntılar  bir yönetmenlikle ayrıca belirlenir.

 

d) MTDP'ye üyelikten doğan haklar

 

Madde 12

 

MTDP üyesi aşağıdaki haklara sahiptir:

-  Parti siyasetinin oluşturulması  ve  gerçekleştirilmesine katılmak,

- Partinin Tüzük ve Programı ile uyum içinde olan fikir  ve önerilerde bulunmak;

-  Partinin organlarına  seçilme ve seçme hakkı;

- Yerel ve parlamenter seçimlerde parti listelerinden  aday olmak;

-  Partinin sadece bir şubesine üye olmak;

-  Partiye  üyelik nedeniyle haklarının  çiğnenmesi  halinde dayanışma ve hukuki yardım görmek.

 

e) MTDP'ye üyelikten doğan yükümlülükler

 

Madde 13 

 

MTDP  üyesi aşağıdaki yükümlülüklere hazırdır:

- Karşılıklı saygı ve partinin Tüzük ve programına saygı,

- Parti kararlarına saygı, verilen görevleri kabul etmek ve parti hierarşisine saygı;

- Parti amaç, fikir ve ilkelerin propagandasını yapmak;

- Seçimlere etkin bir şekilde katılmak ve MTDP üyelerini desteklemek;

- Usülsüz hareketlerden kaçınmak;

- Aidat ve başka yardımlar şeklinde partiye düzenli bir şekilde maddi yardımlarda bulunmak.

 

f) Üyeliğin sona ermesi ve parti sicillerinden silinmesi

 

Madde 14

 

MTDP'ye üyelik aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer:

- Ölüm,

- İstifa (yazılı istifasını sunduğu günden itibaren veya üyeliğinin  geri alındığı günden itibaren);

- Başka bir partiye üyelik talebinde bulunması (üyelik talebinde   bulunduğu günden itibaren);

- Yerel veya parlamenter seçimlerde başka bir partinin listesinden aday olmak;

- Partiden ihraç edilmek.

g) Partiden ihraç edilmek

 

Madde 15 

 

Üye, aşağıda  belirtilen durumlarda  partiden ihraç edilebilir:

- Siyasi hareketleri ile partinin tüzük ve programının aksine hareket ediyorsa;

Makedonya Türk Demokratik Partisinin merkez ve yerel düzeyde seçilmiş veya atanmış görevlileri kendi  davranışlarıyla parti tüzüğüne ve programına karşı çalışırsa

- Usulsüz hareketleri ile partinin itibarına gölge düşürüyorsa.

Partiden ihraç edilme kararı, partinin ilgili örgütü  Meclis Yönetim Kurulu tarafından alınır.

İhraç  edilme  kararı, kararın alınmasından en geç 15 gün içinde  yazılı olarak kişiye ya da partinin web sitesinde bildirilir.

Üye, 15 gün içinde, MTDP Merkez Yönetim Kuruluna şikayette bulunabilir.

Parti  kararı ile Makedonya  Cumhuriyeti  Meclisi’ne milletvekili veya icra makamlarında bir göreve getirilmiş  olup, Merkez Meclis  veya Merkez Yönetim Kurulu kararı ile  partiden ihraç  edildiği  takdirde, 15 gün içinde  MTDP  Denetim Kurulu’na şikayette bulunma hakkına sahiptir.Denetim Kurulu’nun kararı ise kesindir.

 

III. MTDP'NİN YAPISAL ÖRGÜTLENMESİ VE MAKAMLARI

 

Madde 16

 

MTDP'nin  temel  örgütlenme  şekli  bölgesel  ilkeye  göre yapılır.

 

Madde 17

 

MTDP aşağıda belirtilen şekilde örgütlenmiştir;

- Esas örgütlenme birimleri;

- Diğer örgütlenme şekilleri.Esas örgütlenme birimleri şunlardır:

- Şubeler,

- Belediye örgütleri,

- MTDP Cumhuriyet  örgütü.

Diğer örgütlenme şekilleri ise:

- MTDP'nin Kadınlar Kolu,

- MTDP Gençlik Demokratik Forumu,

MTDP yurtdışı organizasyon birimleri,

MTDP Merkez Yönetim Kurulu, MTDP Kadın Kolları, MTDP Gençlik Demokratik Forumu, MTDP yurdışı organizasyon birimleri ve benzeri organizasyon birimlerin kurulması hakkında karar alır.

 

a) Parti şubeleri

Madde 18

 

Şube, bir  yerel birlik, mahalle veya  başka  bir  yerleşim biriminde  tüm  parti üyelerini  birleştiren  temel  örgütlenme şeklidir.

Şubenin kurulma kararı, bir yerel birlik, mahalle veya başka bir yerleşim  biriminde  bulunan en az  5  üyenin  inisiyatifi üzerine, Merkez Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.Şube kurmak için talep edilen üye sayısı da 5 tir.

 

Madde 19

 

Şube üyeleri seçim toplantısı düzenler.

50 üyeden fazla üyeye sahip olan şubeler ;

- Şube Başkanı ;

- 27-29 kişiden oluşan Şube Meclisi;

- 9 kişilik Yönetim Kurulu;

- Sekreter (Yönetim kurulu üyelerinden biri);

- Veznedar seçmek mecburiyetindedir.

Yönetim Kurulu, Şubenin Meclis Kurulu toplantısında, Şube Başkanının  önerisi  üzerine, Meclis  üyelerinden  seçilir.

Şube Meclisi, Yönetim  Kurulu  üyelerinden azami 1/3, Şube  Meclis üyelerinin  dışından oluşması hususunda,  Şube  Başkanına  yetki verebilir.

MTDP listlerinden seçilmis olan konsey üyeleri görev itibari ile delegesi olduğu şubenin yönetim kurulu üyesi olmaktadır.

50'den az üyeye sahip olan şubeler:

- Şube Başkanı;

- 9 kişilik Şube Yönetim Kurulu;

- Sekreter (Yönetim Kurulu üyelerinden biri);

- Veznedar, seçer.

Şube  9  üyeden oluşuyorsa üyelerin  tamamı  Yönetim  Kurulu üyesidir.

Şube  makamları  ve yetkililerinin seçimi gizli  oylama  ile yapılır.

500 üyesi bulunan şubelerin, şube organları ve yetkili görevlilerin seçimi, delege ilkesine  göre yapılmaktadır.

Her 5 üyeye   1 delege seçilir.

Delegelerin  sayısını  Şube Meclisi belirlemektedir ,Meclis  toplam  üyelerinin  oy çokluğuyla  oylamasıyla  belirlenmektedir.

Şube Meclisi üyelerinin seçilmesinden sonra, Meclis meclis üyelerinin toplamnın oy çokluğuyla başkanı seçilmektedir.

Şube Başkanının önerisiyle Meclis, Şubenin  Yönetim Kurulunu, sekreterini ve muhasebecisini seçmektedir .

Şube  organların üyelerini ve şube organlarında  ki  yetkili görevlilerin seçimi gizli oylamayla yapılmaktadır.

Seçmenlerde  yarısından fazlasının oy kullanması kaydıyla  en çok oy kazanmış olan adaylar seçilmiş olur.

Seçilmiş olanların görev süresi 4 yıldır  ve tekrar seçilme hakkı sınırlı değildir. 

 

Madde 20

 

Şube Meclis Yönetim Kurulu toplantılarını Şube Başkanı ilan eder ve yönetir.

Gerek duyulduğu hallerde Şube  Başkanı, Yönetim  Kurulu üyelerinden  birine, Yönetim Kurulu toplantılarını ilan etme ve yönetme yetkisini verebilir.

Şubenin Meclis Yönetim Kurulu, Meclis Yönetim Kurulu üyelerinden yarısından fazlasının hazır bulunması durumunda,  tam yetkili olarak konuları görüşebilir ve kararlar alabilir.

Yönetim Kurulu ve  Meclisin  kararları, tutum, tavır ve önerileri, hazır bulunanların oy çoğunluğu ile kabul edilir.

 

Madde 21 

 

Şube  Başkanı ve Yönetim Kurulu, Belediye Örgütü ile işbirliği içinde üyelere, MTDP'nin Tüzüğü ve Programından doğan hak ve sorumluluklarının  yerine  getirilebilmesi  için, olumlu şartlar yaratmakla yükümlüdür.

Şube Başkanı, alınan  karar, tavır ve öneriler hakkında partinin üst makamlarına bilgi vermekle yükümlüdür.