Türk Demokratik Partisi Tüzüğü

                                                                      1.    GENEL HÜKÜMLER

 

                                                             Madde 1

 Makedonya Türk Demokratik Partisi(metnin devamında MTDP),aşağıda belirtilen amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için, üyelerin özgür iradeleriyle  kurulan bağımsız bir siyasi partidir:

- Makedonya Cumhuriyeti'nin,her kişiye normal ve güvenilir bir yaşam  imkanları tanıyan,eşit vatandaşlar ülkesi olarak ayakta kalabilmesi ve gelişmesi;

- Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ile etnik,dini,siyasi,cinsel ve diğer farklar gözetilmeden,vatandaşların kişisel hak ve özgürlüklerine büyük güven temin edebilen güçlü kuruluşların tesisi;bu nedenle,her gayriinsani ve aşağılayıcı hareketi ve eziyeti,insanlığa karşı bir cinayet olarak değerlendirecek ve reddedecektir;

- Çoğulcu demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi ve özel girişimin    desteklenmesi,değerlerinin korunması ve geliştirilmesi,yaratılan değerin ve  yükümlülüklerin hakça paylaşılması;

- Devletin laik niteliklerinin güçlendirilmesi ve milli zenginliğin  daha adil bir dağılımının temini amacıyla,sosyal görevlerinin güçlendirilmesi;

- Diğerleri arasında Türklerin eğitim,kültür,basın yayın hakları ile   Türkçenin ve Türk alfabesinin kullanılması hususundaki hak  ve özgürlüklerin, tüm etnik topluluklar için temiz ve ilkelere dayalı bir siyasetin yürütülmesi;

- Türklerin ve diğer topluluklara mensup olan vatandaşların,merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarında hakça temsili;

- Karakterli, şerefli, uzmanlaşmış ve kültürel düzeyleri yüksek,yeni  fikirlere açık,yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelere kabiliyetli, moralleri  yüksek,ülke bütünlüğünü her koşulda savunan,devletin sadık vatandaşları  olarak yeni nesiller yetiştirebilecek modern bir eğitim sistemininin oluşturulması;

- Makedonya Cumhuriyeti’nin, acilen AB ve Avrupa-Atlantik güvenlik   kuruluşlarına üyeliğini sağlayacak  sürekli ve istikrarlı bir dış siyasetin yürütülmesi;

- Türklerin tarihi geçmişinin gereğince  değerlendirilmesi,tarihi ve  kültürel  değerlerinin  geliştirilmesi  (ve   ortak tarihimizde vuku bulan bazı olayların yakından takibi)

- Makedonya Cumhuriyeti Türklüğünün kimliğine, kültürüne, değerlerine ve onuruna sahip çıkılması ve bunların korunması;

- Çok etnikli ve çok kültürlü toplum dokusunun bir gereği olarak, tüm şövinizm belirtilerine karşı mücadele ve egemen ve bütünlük içinde bir Makedonya Cumhuriyetinde Türklerin ve diğer toplulukların ortak yaşam ve menfaatlerinin savunulması;

- Kadının toplumdaki gücünü, gençliğin dinamizmini, emeklilerin ve yaşlıların sosyal güvencesini, özürlü ve muhtaçların korunmasını üstün temem  değerler sayan bir politikanın izlenmesi;

- Türklerin  Makedonya  Cumhuriyetinde  ve  diğer  Balkan ülkelerindeki örgüt ve kuruluşları, göçmen ve geçici olarak ülke dışında  çalışanların   dernek  ve  örgütleri  ile  Türkiye Cumhuriyeti’nin  devlet kurum ve kuruluşları ve temsilcileri  ile  işbirliği;

- MTDP, programında  belirtilen  hedeflerin gerçekleştirilmesi  amacıyla  ülkedeki  diğer  siyasi  partiler, dernekler  ve devlet kurum ve kuruluşları ile  işbirliği  içinde olacaktır.

 

 

                                                          Madde 2

 

MTDP, merkezi Üsküp ul.Stiv Naumov No:1 de bulunan bir tüzel kuruluştur.Bundan sonraki  faaliyetlerinde  ve  tüzel   kişi   olarak temaslarında, partinin ünvanın tamamı yanı sıra, partinin (MTDP) kısaltılmış ismi de kullanılacaktır.

 

Madde 3

 

MTDP‘ nin, Makedonya Türk Demokratik Partisi ismini  içeren yuvarlak  bir  resmi mührü ve dikdörtgen şeklinde bir  kaşesi  vardır. Mührün ortasına ve  kaşenin  sol  tarafına  partinin  amblemi yerleştirilmiştir.

Amblemde, kırmızı zemin üzerine beyaz bir ay mevcuttur.Ay içinde  büyük harflerle (isminin ilk harflerini içeren ve latin alfabesiyle) TDP yazılıdır.

Ay'ın uclarında ve TDP harflerinin devamında beşgen bir yıldız bulunmaktadır.

Ambleme  yerleştirilen semboller, partinin bayrağına da yansıtılacaktır;

Bu  maddenin  bir bölümünü teşkil eden  1  numaralı  krokide bayrak ve amblem izah edilmiştir. (1 numaralı kroki ilişiktir).

Parti'nin,  ilan  sonucu  tespit  edilecek  kendi  marşı  da olacaktır.

 

 

Madde 4

 

MTDP  çalışmalarını; partinin  çeşitli  örgüt, organ ve kurulları, parlamento ve yerel seçimlerde seçilen kişiler ya da Makedonya Cumhuriyeti Meclisi, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti ve İdari ile Kamu Kuruşları Kurulları tarafından seçilen veya atanan kişiler üyelerinin faaliyetleri, diğer örgütler ile işbirliği ve kamuoyunu  etkileyebilecek  diğer faaliyetlerle gerçekleştirir.

MTDP, Makedonya  Cumhuriyetindeki  diğer  siyasi  parti  ve derneklerle  koalisyonlar dahil, kanun  ve anayasaya  aykırı olmamak  kaydıyla, çeşitli uluslararası  işbirliği  içinde bulunabilir.

 

Madde 5

 

MTDP'nin faaliyetleri kamuya açıktır.

Kamuya açık faaliyetleri ile Merkez  Yönetim  Kurulu ilgilenmektedir.

Bazı iç sorunların  görüşüldüğü  konular hakkında toplantıların kapalı olması MTDP organları  tarafından kararlaştırılabilir.

 

Madde 6

 

MTDP'nin çalışmalarında Türkçe dili ve alfabesi kullanılır. MTDP çalışmalarında Makedonca dili ve alfabesi ve diğer diller ve alfabeleri kullanılabilir.

 Madde 7

 

Parti Başkanı, MTDP‘ nin, olağan faaliyetler yurtiçinde ve yurtdışında partiyi temsilen hareket  eder.

MTDP Başkanının engellenmiş olduğu ya da yokluğu durumunda, Başkan tarafından alınan Karar ile Parti Başkan Yardımcılarından biri ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından temsil edilebilir.

                                                     II. ÜYELER

 a)    İlk üyelik

 Madde 8

 

MTDP üyeliği gönüllülük prensibi esasına göredir.

Üyelik pusulasını imzalayacak reşit olan her Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı MTDP üyesi olabilir.

Üyelik pusulasını imzalaması ile birlikte, üye partinin Programını ve Tüzüğünü de kabul etmiş olur.

Başvuruda bulunan kişi üyelik pusulasını şubeye ulaştırır ve şube de ilk toplantısında gözden geçirir ve onaylanması ile ilgili karar almaktadır.

İmzalı üyelik  pusulası partinin  daha  yüksek  kurullarına ulaştırılmış  olması  halinde ise, anılan  kurullar bunu hemen vatandaşın yaşadığı  bölgedeki şubeye gönderir ve şube  de  bir sonraki toplantısında üyeliğini onaylar.

Şube tarafından üyeliği onaylanmadığı durumunda üyelik pusulasını imzalamış bulunan kişi 15 gün içinde MTDP'nin üst kurullarına şikayette  bulunabilir.Bu üst kurulların kararı kesin olur.

Reşit olmayan vatandaşlar ise, partinin kültürel ve gençlik kollarının         faaliyetlerine katılabilir.

Üyelik niteliğini kazanmış olanlardan, istekleri halinde; kadınlar, "Kadın Kolları"nda; 30 yaşını doldurmamış olanlar da, "Gençlik Kolları"nda görev alabilirler. Partinin belediye, şube ve merkez örgütlerinde Kadın ve Gençlik Kolları'nın oluşturulması, geliştirilmesi, desteklenmesi ve özendirilmesi için yoğun çaba gösterilir.

 

Madde 9

 

- Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar,

- Başka bir partiye üye olanlar;

- Mahkeme kararı ile siyasi faaliyetleri yasaklanmış olanlar;

- Ağır suçlardan cezalandırılmış vatandaşlar.

Mahkeme kararı ile siyasi faaliyet göstermesine ilişkin yasaklama  tedbir    kararı olmaması

MTDP üyesi olma hakkına sahip değildir.

b) Üyeliklerinin yenilenmesi

Madde 10

 

Herhangi bir nedenle MTDP üyeliğine ara verilmiş olan kişilerin üyeliklerinin yenilenmesi konusunda  ilgili  şubenin  Meclis Yönetim Kurulu karar alır.

c) Üyelerin kayıtları

 Madde 11

 

MTDP'ye üye olan herkes, MTDP'nin parti kütüğüne kaydedilir.

Kayıtların içeriği ve şekli  konusundaki  ayrıntılar  bir yönetmenlikle ayrıca belirlenir.

 

d) MTDP'ye üyelikten doğan haklar

 Madde 12

 MTDP üyesi aşağıdaki haklara sahiptir:

-  Parti siyasetinin oluşturulması  ve  gerçekleştirilmesine katılmak,

- Partinin Tüzük ve Programı ile uyum içinde olan fikir  ve önerilerde bulunmak;

-  Partinin organlarına  seçilme ve seçme hakkı;

- Yerel ve parlamenter seçimlerde parti listelerinden  aday olmak;

-  Partinin sadece bir şubesine üye olmak;

-  Partiye  üyelik nedeniyle haklarının  çiğnenmesi  halinde dayanışma ve hukuki yardım görmek.

 

e) MTDP'ye üyelikten doğan yükümlülükler

 Madde 13

 

MTDP  üyesi aşağıdaki yükümlülüklere hazırdır:

- Karşılıklı saygı ve partinin Tüzük ve programına saygı,

- Parti kararlarına saygı, verilen görevleri kabul etmek ve parti hierarşisine saygı;

- Parti amaç, fikir ve ilkelerin propagandasını yapmak;

- Seçimlere etkin bir şekilde katılmak ve MTDP üyelerini desteklemek;

- Usülsüz hareketlerden kaçınmak;

- Aidat ve başka yardımlar şeklinde partiye düzenli bir şekilde maddi yardımlarda bulunmak.

f) Üyeliğin sona ermesi ve parti sicillerinden silinmesi

Madde 14

 MTDP'ye üyelik aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer:

- Ölüm,

- İstifa (yazılı istifasını sunduğu günden itibaren veya üyeliğinin  geri alındığı günden itibaren);

- Başka bir partiye üyelik talebinde bulunması (üyelik talebinde   bulunduğu günden itibaren);

- Yerel veya parlamenter seçimlerde başka bir partinin listesinden aday olmak;

- Partiden ihraç edilmek.

g) Partiden ihraç edilmek

Madde 15

 

Üye, aşağıda  belirtilen durumlarda  partiden ihraç edilebilir:

- Siyasi hareketleri ile partinin tüzük ve programının aksine hareket ediyorsa;

Makedonya Türk Demokratik Partisinin merkez ve yerel düzeyde seçilmiş veya atanmış görevlileri kendi  davranışlarıyla parti tüzüğüne ve programına karşı çalışırsa

- Usulsüz hareketleri ile partinin itibarına gölge düşürüyorsa.

Partiden ihraç edilme kararı, partinin ilgili örgütü  Meclis Yönetim Kurulu tarafından alınır.

İhraç  edilme  kararı, kararın alınmasından en geç 15 gün içinde  yazılı olarak

kişiye ya da partinin veb konumu bildirilir.

Üye, 15 gün içinde, MTDP Merkez Yönetim Kuruluna şikayette bulunabilir.

Parti  kararı ile Makedonya  Cumhuriyeti  Meclisi’ne milletvekili veya icra makamlarında bir göreve getirilmiş  olup, Merkez Meclis  veya Merkez Yönetim Kurulu kararı ile  partiden ihraç  edildiği  takdirde, 15 gün içinde  MTDP  Denetim Kurulu’na şikayette bulunma hakkına sahiptir.Denetim Kurulu’nun kararı ise kesindir.

            III. MTDP'NİN YAPISAL ÖRGÜTLENMESİ VE MAKAMLARI

 Madde 16

 MTDP'nin  temel  örgütlenme  şekli  bölgesel  ilkeye  göre yapılır.

 Madde 17

 MTDP aşağıda belirtilen şekilde örgütlenmiştir;

- Esas örgütlenme birimleri;

- Diğer örgütlenme şekilleri.

 Esas örgütlenme birimleri şunlardır:

- Şubeler,

- Belediye örgütleri,

- MTDP Cumhuriyet  örgütü.

 Diğer örgütlenme şekilleri ise:

- MTDP'nin Kadınlar Kolu,

- MTDP Gençlik Demokratik Forumu,

MTDP yurtdışı organizasyon birimleri,

- MTDP Merkez Yönetim Kurulu, MTDP Kadın Kolları, MTDP Gençlik Demokratik Forumu, MTDP yurdışı organizasyon birimleri ve benzeri organizasyon birimlerin kurulması hakkında karar alır.

a) Parti şubeleri

 Madde 18

 

Şube, bir  yerel birlik, mahalle veya  başka  bir  yerleşim biriminde  tüm  parti üyelerini  birleştiren  temel  örgütlenme şeklidir.

Şubenin kurulma kararı, bir yerel birlik, mahalle veya başka bir yerleşim  biriminde  bulunan en az  5  üyenin  inisiyatifi üzerine, Merkez Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.Şube kurmak için talep edilen üye sayısı da 5 tir.

 Madde 19

 Şube üyeleri seçim toplantısı düzenler.

50 üyeden fazla üyeye sahip olan şubeler ;

- Şube Başkanı ;

- 27-29 kişiden oluşan Şube Meclisi;

- 9 kişilik Yönetim Kurulu;

- Sekreter (Yönetim kurulu üyelerinden biri);

- Veznedar seçmek mecburiyetindedir.

Yönetim Kurulu, Şubenin Meclis Kurulu toplantısında, Şube Başkanının  önerisi  üzerine, Meclis  üyelerinden  seçilir.

Şube Meclisi, Yönetim  Kurulu  üyelerinden azami 1/3, Şube  Meclis üyelerinin  dışından oluşması hususunda,  Şube  Başkanına  yetki verebilir.

MTDP listlerinden seçilmis olan konsey üyeleri görev itibari ile delegesi olduğu şubenin yönetim kurulu üyesi olmaktadır.

50'den az üyeye sahip olan şubeler:

- Şube Başkanı;

- 9 kişilik Şube Yönetim Kurulu;

- Sekreter (Yönetim Kurulu üyelerinden biri);

- Veznedar, seçer.

Şube  9  üyeden oluşuyorsa üyelerin  tamamı  Yönetim  Kurulu üyesidir.

Şube  makamları  ve yetkililerinin seçimi gizli  oylama  ile yapılır.

500 üyesi bulunan şubelerin, şube organları ve yetkili görevlilerin seçimi, delege ilkesine  göre yapılmaktadır.

Her 5 üyeye   1 delege seçilir.

Delegelerin  sayısını  Şube Meclisi belirlemektedir ,Meclis  toplam  üyelerinin  oy çokluğuyla  oylamasıyla  belirlenmektedir.

Şube Meclisi üyelerinin seçilmesinden sonra, Meclis meclis üyelerinin toplamnın oy çokluğuyla başkanı seçilmektedir.

Şube Başkanının önerisiyle Meclis, Şubenin  Yönetim Kurulunu, sekreterini ve muhasebecisini seçmektedir .

Şube  organların üyelerini ve şube organlarında  ki  yetkili görevlilerin seçimi gizli oylamayla yapılmaktadır.

Seçmenlerde  yarısından fazlasının oy kullanması kaydıyla  en çok oy kazanmış olan adaylar seçilmiş olur.

Seçilmiş olanların görev süresi 4 yıldır  ve tekrar seçilme hakkı sınırlı değildir.

 

Madde 20

 

Şube Meclis Yönetim Kurulu toplantılarını Şube Başkanı ilan eder ve yönetir.

Gerek duyulduğu hallerde Şube  Başkanı, Yönetim  Kurulu üyelerinden  birine, Yönetim Kurulu toplantılarını ilan etme ve yönetme yetkisini verebilir.

Şubenin Meclis Yönetim Kurulu, Meclis Yönetim Kurulu üyelerinden yarısından fazlasının hazır bulunması durumunda,  tam yetkili olarak konuları görüşebilir ve kararlar alabilir.

Yönetim Kurulu ve  Meclisin  kararları, tutum, tavır ve önerileri, hazır bulunanların oy çoğunluğu ile kabul edilir.

 

Madde 21

 

Şube  Başkanı ve Yönetim Kurulu, Belediye Örgütü ile işbirliği içinde üyelere, MTDP'nin Tüzüğü ve Programından doğan hak ve sorumluluklarının  yerine  getirilebilmesi  için, olumlu şartlar yaratmakla yükümlüdür.

Şube Başkanı, alınan  karar, tavır ve öneriler hakkında partinin üst makamlarına bilgi vermekle yükümlüdür.

 

Madde 22

 

MTDP Şube Sekreteri:

-Şube makamlarının karar, tavır ve önerilerinin yerine getirilmesi ile ilgilenmektedir.

- Şube makamlarının toplantılarını hazırlar;

- MTDP'nin politikalarının oluşuturlmasına katılır;

- Şube'nin kadro sorunlarıyla ilgilenir.

Şube sekreterinin görev süresi 4  yıl olup, tekrar seçilme hakkı sınırlı değildir.

 

 

                         MTDP Belediye Örgütü  ve Makamları

 

Madde 23

MTDP Belediye Örgütü  bir belediye çapında şubeleri veya üyeleri biraraya getiren örgütlenme şeklidir.

Belediye  Örgütü’nün  kurulması  veya  çalışmalarına son  verilmesi  kararı, MTDP Merkez  Yönetim  Kurulu  tarafından alınır.

Belediye  Örgütü’nün faaliyet  alanının  Makedonya Cumhuriyetindeki idari, bölgesel, dağılım ile idantik olması  şart değildir.

Bazı  belediyelerde  Belediye  Örgütleri'nin kurulması için şartların müsait olmaması halinde, anılan şubeler onlara  en  yakın olan MTDP Belediye Örgütü'ne  bağlı olarak kurulacaktır.

Her Belediye Örgütü'nün kendine has mührü, kaşesi ve cari hesabı olabilir.

 

Madde 24

Belediye  Örgütü, MTDP Merkez Yönetim Kurulu tarafından  kabul edilmiş olan mali işler ile ilgili  iç  tüzüğe uygun olarak kendi gelirlerine de sahip olabilir.

 Madde 25

MTDP Belediye Örgütü’nün organları: Meclis,Başkan,Başkan Yardımcısı,Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

 

Madde 26

 

Meclis, Belediye Örgütü’nün en yüksek makamıdır.37-45 üyeden oluşmakta olup;

- Belediye Örgütu Başkanı;

- Belediye Örgütü  Başkan Yardımcısı;

- Belediye Örgütü  Meclisi dışından seçilen üyeler hariç, Yönetim   Kurulu üyeleri;

- Belediye Örgütü  Denetim Kurulu;

- Meclisin oluşturulması kararında belirtildiği gibi, belli bir üye sayısına karşın bir delege olmak üzere Şube temsilcileri;

- Belediye konseyinde MTDP azaları;

- MTDP Belediye Örgütü’nden seçilmiş olan  MTDP Merkez Yönetim Kurulu, MTDP Denetim Kurulu üyeleri,milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcılarından oluşmaktadır.

 

Madde 27

 

Belediye  Örgütü Meclis toplantıları, Belediye Örgütü Yönetim Kurulu’nun kararı ile en az yılda  bir, her dört  yılda bir de Meclis seçim toplantısı düzenlenir.

Meclis, yerel ve parlamenter seçimler öncesi, Belediye Meclis azaları ve  Parlamentoya  milletvekilleri adaylarının seçilmesi amacıyla kesinlikle düzenlenir.

Seçim neticelerini incelemek,Belediye  Örgütü  makamlarının  güvenini kazanmak amacıyla,seçimlerden sonra Meclis toplantısı kesinlikle düzenlenir.

Yönetim Kurulu, MTDP Başkanı, Denetim Kurulu veya şubelerin üçte birinin talebi üzerine Meclis toplantısını düzenler.

Belediye Örgütü, MTDP Başkanı veya Denetim Kurulu, Yönetim  Kurulu’nun üç ay içinde bu maddenin 2. ve  3. fıkrasında belirtilenlere  uygun olarak hareket etmemesi halinde, Belediye Örgütü Meclis toplantısını düzenleyebilir.

Meclis toplantısının düzenleneceği, 10 gün önce açıklanması gerekir. Acil durumlarda ise bu süre daha kısa da olabilir.

Şubelerden seçilmiş olan Meclis üyelerinin görev süreleri 4  yıldır.

Meclis üyelerinde değişiklik veya tamamlama amacıyla  seçilen üyelerin  görev  süreleri, Belediye  Örgütü  Meclis   üyeliğine seçilmeleri   sırasında  belirlenmiş olan  4 yılık süre içindedir.

 

Madde 28

 

Belediye Örgütü Meclisi’nin görevleri:

- Parti programının oluşturulması ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunur;

- Belediye Örgütü  Başkanını seçer;

- Belediye Örgütü Başkanının önerisine istinaden, Yönetim Kurulu üyelerini ve bir Belediye Örgütü  Başkan Yardımcısını seçer;

- Meclis, MTDP Merkez Meclis aday üyelerini önerir;

- Belediye Örgütü Denetim Kurulunu seçer;

- MTDP organlarına adaylar gösterir;

- Yerel  Yönetim  birimlerine  ve  Makedonya   Cumhuriyeti Meclisi’ne milletvekilleri adaylarını gösterir;

- MTDP organlarının kararlarını görüşür;

- Çalışmaları hakkında iç tüzüğü kabul eder;

- Gerekli görülen hallerde partinin çalışmaları ile ilgili diğer konuları da görüşür.

 

Madde 29

 

Belediye Örgütü  Başkanı’nın görevleri:

- Belediye Örgütü’nü  temsil eder;

-Yönetim Kurulu toplantıları arasındaki dönemde Belediye Örgütü’nü   yönetir;

- Belediye  Örgütü  toplantılarını ilan  eder ve yönetir;

- Alınan  kararlar  hakkında  partinin  daha  yüksek  mercilerine bilgi verir;

- İç  Tüzük,Belediye Örgütü Yönetim  Kurulu  ve partinin  diğer  mercilerinin kararları ile kendisine verilen diğer yetkileri de yerine getirir.

Başkan'ın görev süresi 4 yıl olup, bir kez daha seçilme hakkı vardır.

 

 Madde 30 

MTDP  Belediye  Örgütü  Yönetim  Kurulu  aşağıda belirtilen şekilde oluşmaktadır:

- Belediye Örgütü  Başkanı ve

- Başkanın önerisi üzerine, Belediye Örgütü Meclisi tarafından  seçilen  bir Başkan Yardımcısı ve 11  üyeden  oluşan Yönetim Kurulu.

Belediye Örgütü Meclisi, Yönetim Kurulu üyelerinin azami 1/3'nin, MTDP Belediye Örgütü  Meclis üyeleri olmayan kişilerden oluşması hususunda, Başkana yetki verebilir.

Belediye Örgütü Yönetim Kurulu aralarından  birini Sekreter görevine seçer.

Belediye  Örgütü Yönetim Kurulu Başkan  Yardımcısı ve  Sekreterinin  görev  süreleri 4 yıl olup,  bir  kez  daha seçilme hakları vardır.

Belediye Örgütü Yönetim Kurulu toplantılarına, oy kullanma hakkına sahip olmaksızın, MTDP'li olmak kaydıyla  Yerel Yönetim  Birimi  Başkanı,  Belediye  Meclisinde  aza  veya  grub Başkanı, Belediye Konsey Başkanı, MTDP Belediye Örgütü  Denetim  Kurulu  Başkanı,  Merkez  Yönetim  Kurulu  üyeleri   ve Belediye  Örgütünden  seçilmiş  olan  milletvekilleri de davet edilebilir.

 

 Madde 31

 

Belediye Örgütü Yönetim Kurulu:

- İki Meclis arası Belediye Örgütü’nü  yönetir;

- Meclis kararları ile partinin daha  yüksek  makamlarının kararlarının uygulanması ile ilgilenir;

- Siyasi  değerlendirmelerde bulunur  ve  siyasi  tavırları teyid eder;

- Çalışmaları hakkında iç tüzüğü kabul eder;

- Belediye çapında örgütlenme ile ilgili gerekli  kararları alır;

- Partinin  Tüzüğü ve Programından kaynaklanan  ve  yetkisi dahilinde olan diğer konuları görüşür ve karar alır.

 

Madde 32

 

Yönetim  Kurulu  toplantılarını  Belediye  Örgütü  Başkanı ilan eder ve yönetir.

Belediye  Örgütü  Başkanının  hazır   bulunmaması durumlarında,  iç tüzük ile öngörülmüş olması kaydıyla, Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan Yardımcısı, Sekreter veya  Yönetim Kurulunun bir diğer üyesi ilan eder ve yönetir.

 

Madde 33

 

Yönetim  Kurulu  toplantılarını  ilan  edip  yöneten  Başkan Yardımcısı,  Sekreter veya Yönetim Kurulunun bir diğer  üyesinin hak  ve yükümlülükleri, bu Tüzüğe uygun olarak kabul  edilen  İç Tüzük ile belirlenir.

 Madde 34

 

Belediye   Örgütü  Denetim   Kurulu   3   üyeden oluşmaktadır.

Denetim Kurulu aralarından birini Başkan seçer.

Denetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin görev süresi 4 yıl olup tekrar seçilme hakkına sahiptir.

Toplantılar,  Denetim Kurulu Başkanı tarafından ilan  edilir ve yönetilir.

Denetim   Kurulu,  alınan  kararların  tüzüğe  aykırı   olup olmadıklarını,  Belediye Örgütü’nün  mali  ve  maddi çalışmalarını denetler ve bu konuda Meclise rapor sunar.

Denetim  Kurulu,  kendisine Tüzük ve  Meclis  kararları  ile verilen diğer görevleri de yerine getirir.

 Madde 3

MTDP Merkez Yönetim Kurulu, Belediye Örgütleri  arasında    bölgesel   örgütlenmeyi   ve    irtibatlanmayı    da kararlaştırabilir.

 

MTDP' NİN CUMHURİYET ÇAPINDAKİ ÖRGÜTLENMESİ VE MERCİLERİ

 Madde 36

 

MTDP'nin    Cumhuriyet   çapındaki   örgütlenme    organları şunlardır:

- Kurultay;

- Merkez Meclis;

- Başkan;

- Genel Sekreter;

- Merkez Yönetim Kurulu;

- Denetim Kurulu.

 

Madde 37

 Kongre üyeleri ise:

- Görev itibariyle Kongre üyeleri ;

- Kongreye seçilen üyeler.

 

Görev itibariyle kongreye üye olanlar:

- Parti Başkanı;

- Parti Başkan Yardımcısı;

- Parti Genel Sekreteri;

- Merkez  Meclis, Merkez Yönetim Kurulu  ve  MTDP  Denetim Kurulu üyeleri;

Görevleri parti üyeliği ile bağdaşmayan kişiler hariç, MDTP listesinden seçilmiş milletvekilleri, bakanlar ya da bakan vekilleri, devlet müsteşarları ve Makedonya Cumhuriyeti Meclisi ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından seçilen ve atanan kişiler;

- Belediye Örgütü  Başkanları;

- Gençlik  Demokratik Kol ve Kadın  Kolu  Başkanları,  veya Kurultayın düzenlenmesi sırasında bu görevleri geçici olarak ifa edenler.

Kurultaya seçilen üyeler:

-  Kurultayın  düzenlenmesi  kararı  ile  belirlenmiş  olan, Belediye Örgütü’nden ve MTDP şubelerinden belli bir üye sayısı karşılığında kurultay delegesi.

 

 Madde 38

 

Кurultay partinin en yüksek organıdır.

Кurultay olağan ve olağanüstü olabilir.

Olağan Kurultay her 4 yılda bir tutulmaktadır..

Olağan Kurultayın yapılanması hakkında Merkez Meclis kurultay yapılma tarihinden en az 3 ay öncesinde Karar alır.

Olağanüstü Kongre Merkez Meclis üyelerinin 2/3 si talep ettiği durumlarda yapılır.

Talebin sunulması müteakip, Başkan 15 gün zarfında Merkez Meclis toplantısını düzenlemesi gerekir.

Olağanüstü Kurultayın tutulması için Merkez Meclis toplam üyelerin 2/3 lik oylarıyla mümkündür.

Olağanüstü Kurultayın tutulması için Merkez Meclis kararı alındıktan sonra 90 gün içerinde Kurultay yapılması gerekir.

Başkanın istifası veya bir yılı aşan sürede görevini ifa edemez durumda ise mutlaka Olağanüstü Kongre yapılmalıdır.

Кongreye serbest olarak seçilen delegeler katılır, ki bunların toplam sayısını ve kongreye katılma kriterleri ve prosedürü  Merkez Meclis tarafından özel kararla belirlenir.

Delegelerin en azında 2/3 oranında katıldığı Кurultayın çalışması ve alınan kararların geçerli olduğu sayılır.

 Madde 39

 MTDP Başkan adayları belirlenme prosedür ve kriterleri MTDP Merkez Meclis tarafından belirlenmektedir.

Kurultaya katılan delegelerin oy çoğunluğunu alan aday Parti Başkanı görevine seçilir.

 Madde 40

 

MTDP Kurultayı:

- MTDP programını kabul eder, değiştirir,değişiklik ve tamamlamalar yapar;

- Parti  Tüzüğünü kabul eder,  değişiklik  ve  tamamlamalar yapar;

- İki Kurultay arası parti organlarının çalışmaları hakkında raporları onaylar;

- Parti organlarında önceden görüşülmesi kaydıyla,Partinin ismi,   sembolleri,  diğer  bir  siyasi  parti  ile   birleşmesi hususunda kararlar alır;

- MTDP Başkanını seçer;

- MTDP  Merkez Meclis asil üyelerini seçer ve  MTDP  Merkez Meclis üyeleri yedek listesini tespit eder;

- MTDP Denetim Kurulu üyelerini seçer;

- MTDP'nin çalışmaları ile ilgili diğer konuları da görüşür.

 

 Madde 41

Kurultayın  çalışması,  çalışma organlarının  kurulması  ile ilgili  diğer  ayrıntılı  hükümler  Kurultayın  İç  Tüzüğü   ile düzenlenir.

 

Madde 42

 

Parti Başkanı aynı zamanda Merkez Meclis Başkanı ve Merkez Yünetim Kurulu Başkanı görevini yapmaktadır.

 

Madde 43

 

Parti Başkanı:

-        Partiyi temsil ve ilzam eder,

-        Organlar toplantıları esnasında partiyi yönetir,

-        Merkez Meclis ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler ve yönetir,

-        Partinin tüm faaliyetlerini kontrol ve takip eder,

-        Parti Proğramı, Tüzüğü ve diğer evrakların ifa edimesi ve gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışır,

-        Parti Politikaları kurulmasında aktiv şekilde katılır,

-        Parti Proğramı ve Tüzüğü’ne bağlı olarak sözleşmeler ve diğer dökümanlar imzalar,

-        Parti adına olan cari hesabın kullanılması için yetkili kişileri belirlenmesi hakkında karar alır,

-        Partinin 2 (iki)den  - 4 (dört) başkan yardımcısına kadar seçim ve görevden uzaklaştırmalarını önerir ve  bunların  yetki kapsamlarını   belirler.

-        Parti Merkez Yönetim Kurulu üyesi görevini yapacak olan kişileri seçilme ve azledilmesini önerir,

-        Makedonya Cumhuriyeti Meclisi ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kamu görevlerine seçilen ya da atanan kişilerin seçilmesi veya azledilmesini önerir,

-        Merkez Yönetim Kurulu ve partinin diğer organları kararlarının ifa edilmesini durdurabilir ve bununla ilgili Merkez Kurulu bilgilendirip, Kurulun bir sonraki toplantısında bu kararlar hakkında düşüncesini açıklar.

-        Çalışmaları hakkında yılda bir defa Merkez Meclise rapor sunar,

-        Yetkileri çerçevesinde ve parti genel evrak ve özel kararlara bağlı olarak diğer işleri yürütür.

Başkanın görev süresi 4 yıldır ve tekradan seçilme hakkı bulunmaktadır.

 

 

Madde 44

Parti Başkanı önerisi doğrultusunda, Merkez Meclis toplam üyelerinin oy çoğunluğuyla Genel Sekreter görevini yapacak olan kişi göreve atanır veya azledilir.

Genel Sekreter görev süresi 4 yıldır ve tekrar seçilme hakkı bulunmaktadır.

Genel Sekreter, çalışmaları ile ilgili Merkez Meclis önünde sorumludur.

Genel Sekreter görev icabı Merkez Yönetim Kurulu üyesidir.

 

Madde 45

Parti Genel Sekreteri:

-        Merkez Meclis ve Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmaktadır,

-        Merkez Meclis, Merkez Yönetim Kurulu ve partinin diğer organlarının toplantı hazırlıklarını organize eder,

-        MTDP Şube Başkanları ve Belediye teşkilatları çalışmalarını takip ve kontrol eder,

-        Faaliyet - siyasi görüşlerin ifa edilmesi, parti karar ve tutumunu takip ve kayıt eder.

-        Parti kadro politikalarının gerçekleşmesi icraatinde bulunur,

-        Partinin maddi mali çalışmalarını takip eder,

-        Kurultayın idari hazırlıkları organizasyonunu yapar,

-        Parti Başkanı, Merkez Meclis ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri de ifa eder.

 

 

Madde 46

 

MTDP Merkez Meclis Kurulu:

- Parti Başkanından ;

- Parti Başkan Yardımıcısından (MTDP Merkez Meclis üyelerinden seçilmiş olan) ;

- Parti Genel Sekreterinden;

- Makedonya Cumhuriyeti Parlamentosuna seçilmiş olan milletvekillerinden;

- MTDP   listelerinden  seçilmiş  olan  Bakan   ve   Bakan Vekillerinden;

- MTDP listelerinden seçilmiş olan Belediye Başkanlarından;

- MTDP Gençlik Demokratik Forum Başkanından;

- MTDP Kadın Faaliyetleri Kolu Başkanından ve

- MTDP Kurultayı tarafından seçilmiş 47  kişiden  oluşan Merkez Meclis'ten oluşmaktadır.

 

 

Madde 47

 

MTDP  Merkez  Meclisi,  iki Kurultay  arasında  partinin  en yüksek karar organıdır. MTDP Merkez Meclisi:

- İki  Kurultay  arası  partiyi  yönetir  ve   kararlarının uygulanması ile ilgilenir;

-Başkanın önerisi üzere, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, azami olarak 1/3 i Merkez Kurul üyesi olma zorunluğu olmaları gerekmeyen  MTDP Merkez Yönetim Kurulu 15 üyesini seçer ve azleder;

- Makedonya Cumhuriyeti Meclisi  için milletvekili adaylarını, yerel yönetim makamlarına adayları belirler;

Tek sayıdan  ibaret olan Kadro Komisyonunu seçer ve bu Komisyon Makedonya Cumhuriyeti Meclisi ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından seçilen veya atanan kamu görevinde bulunacak olan kişilerin seçilmesi veya azledilmesini önerir.

Görev icabı Kadro Komisyon üyesi olarak şu kişiler yer alır:

-MTDP Başkanı,

-Başkan Yardımcısları ,

-Genel Sekreter,

-Makedonya Türk Demokratik Partisi   Gençlik  Demokratik Forumu  Başkanı

-Makedonya Türk Demokratik Partisi Aktif Kadınlar Başkanı“

- ve MTDP Merkez Meclisi tarafından seçilen bir kişi;

- Makedonya Cumhuriyeti Meclisi  için milletvekili adaylarını, yerel yönetim makamlarına adayları belirler;

Diğer siyasi partiler ile işbirliği ve müşterek olarak hareket etme hakkında karar verir;

-  Siyasi  değerlendirmelerde  bulunur  ve  partinin  siyasi tavırlarını belirler;

-  Belediye  Örgütü  veya Şubelerin  Meclis  Merkez Yönetim Kurullarından gelen şikayetler hakkında kararlar alır;

- Parlamenter, Cumhurbaşkanlık, yerel ve  parti   içi seçimlerin kanunlara uygun olarak yapılması ile ilgilenir;

-  Partinin mali siyasetini yürütür ve partinin malları  ile ilgilenir ;

- Yıllık mali plan ve raporlarını görüşür ve kabul eder ;

- Kendi  yetkileri  dahilinde olan  bazı  konular  hakkında çalışma grupları oluşturur (kurul, komisyon v.s.) ;

- Çalışmaları hakkında iç Tüzük kabul eder ;

- Gerekli görülen hallerde, MTDP'nin çalışmaları ile  ilgili diğer konuları da görüşür.

Kurultay tarafnıdan seçilen Merkez Meclis üyelerinin görev süreleri 4 yıl olup, tekrar seçilme hakkına sahiptir.

 

Madde 48

 

Merkez  Meclis  toplantılarını  Parti  Başkanı  düzenler  ve yönetir.

Merkez  Meclis toplantıları, İç Tüzük  halleriyle  öngörülen hallerde,  Parti Başkan Yardımcısı, Parti Genel  Sekreteri  veya Merkez Yönetim Kurulu üyesi tarafından da düzenlenebilir.

Merkez  Meclis toplantıları, parti başkanının  önerisi  veya MTDP Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile asgari yılda bir  olmak üzere düzenlenir.

Merkez    Meclis    toplantıları,    seçimlerde    adayların belirlenmesi  amacıyla parlamenter, cumhurbaşkanlığı veya  yerel seçimler öncesi kesinlikle düzenlenir.

Merkez Meclis toplantısı, seçim neticelerinin incelenmesi ve bundan   sonraki faaliyetlerin   belirlenmesi   amacıyla    da, seçimlerden sonra düzenlenmesi şarttır.

Merkez Meclis üyelerinden boşalan yerler, parti Kurultayında belirlenmiş yedek listedeki adaylardan doldurulur.

 Madde 49

 

MTDP Merkez Yönetim Kurulu:

- Parti Başkanı ;

- Parti Başkan Yardımcılarından ;

- Parti Genel Sekreteri;

- MTDP Milletvekilleri;

- Bakanlar, Bakan Vekilleri ve Müsteşarlar;

- MTDP Listerlerinden seçilen Belediye başkanları

- MTDP Gençlik Demokratik formu  Başkanı;

- MTDP Aktif Kadınlar Başkanı ve

- Parti  Başkanının  önerisi  üzerine  MTDP  Merkez  Meclis tarafından   seçilen 15  kişilik  Merkez   Yönetim   Kurulundan oluşmaktadır.

MTDP Merkez Meclisi tarafından seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 4 yıl olup, tekrar seçilme  hakkına sahiptirler.

 

Madde 50

 

MTDP Merkez Yönetim kurulu, partinin siyasi icra kurulu olup aşağıdaki görevleri ifa etmektedir:

- Partinin siyasi iradesinin oluşturulup icraatına katılır;

- MTDP Merkez Meclisin karar ve tavırlarını gerçekleştirir;

- MTDP şube ve belediye teşkilatların kurulması hakkında karar alır;

- MTDP şube ve belediye teşkilatları başkanlarının seşilmesini onaylar   veya reddeder;

- Belediye ve bölge koordinatörlerini atar veya azleder;

- Parti üyelerin sorumlulukları hakkında kuralları belirler;

- İkinci dereceli karar alan Disiplin Komisyonunu kurar;

- Partinin iç örgütlenme ve kadro sorunları ile ilgilenir ve partideki  profesyonel  işlerin etkin bir şekilde  ifasına  özen gösterir;

- Partinin  güncel  mali ve maddi işlerini  yürütür  ve  bu konuda gereken kararları alır ve uygular;

- Partinin  ilgili  kurumlarından  kendisine   ulaştırılan inisiyatif, öneri, önlem ve dilekçeleri inceler;

- Gerek  duyulduğu  hallerde,  yetkileri  dahilindeki  bazı konuların görüşülüp kararlaştırılması amacıyla, çalışma  grupları oluşturur;

- Parti  içi çalışmaları ile ilgili gereken  tüm  belgeleri hazırlar ve bu konudaki sorunları çözer;

- Aidatın tutarı ve ödeme şekli hakkında karar alır;

- Partinin  iç  ve  dış  siyaseti  konularındaki  sorunları görüşür;

- Parti veznedarını tayin eder;

- Parlamenter,  Cumhurbaşkanlığı  ve  yerel  seçimler  için adayları görüşür ve Merkez Meclise önerir;

- İç Tüzüğünü hazırlar;

- Meclisin iki toplantısı arasında Merkez Yönetim Kurulu ile Belediye Örgütü veya Şubeleri arasındaki bilgi akımını temin eder.

Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını Parti  Başkanı düzenler ve başkanlık eder.

Merkez   Yönetim  Kurulu  toplantıları,   Parti   Başkan Yardımcısı,  Parti  Genel Sekreteri veya  İç  Tüzük  halleriyle öngörülen  hallerde  Merkez Yönetim Kurulu üyesi  tarafından  da düzenlenebilir.

Merkez Yönetim Kurulunda boşalan yerler, ilgili  belediye örgütü  veya şubenin önerisi üzerine MTDP Merkez  Meclis  Kurulu kararı ile doldurulur.

 

Madde 51

 

Merkez   Yönetim Kurulu, gerekli görüldüğü hallerde,  Merkez Meclisin  yetkili olduğu konular hakkında da karar alabilir.Bu kararlar  hakkında  Merkez Meclis üyelerine bilgi verir ve bu kararlar,bir sonraki Merkez Meclis  toplantısında  onaylanmaya sunulur.

 

Madde 52

 

MTDP  Konseyi,  bilim,  kültür  ve  kamu  alanında  faaliyet gösteren 15-20 kişiden oluşan istişare kuruludur.

Konseyin  esas  amacı, öneri ve görüşleri ile,  Kurultay  ve Merkez Meclise, partiye stratejik konularda yardımcı olmaktır.

Konsey toplantıları, MTDP Merkez Meclisi tarafından  seçilen Konsey Başkanı tarafından düzenlenir ve yönetilir.

Kurul üyelerinin görev süresi 4 yldır ve tekrardan seçilme hakları vardır. Başkan her yıl rotasyon prensibine göre seçilir.

Konseyin çalışmaları iç tüzük ile düzenlenir.

 

 Madde 53

 

MTDP Denetim kurulu 5 üyeden oluşmaktadır.

Denetim Kurulu, kendi üyelerinden birini başkan seçer.

Denetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin görev süresi 4 yıl olup, tekrar seçilme hakları saklıdır.

MTDP Denetim kurulu, partinin ve parti örgütlerinin mali ve diğer çalışmalarını denetler.

- Karar  ve belgelerin Tüzüğe uygun olup  olmadığına  karar verir;

- Kurultayın iki toplantısı arasında Tüzüğü  yorumlar ve faaliyetleri hakkında Kurultaya rapor sunar.

Denetim Kurulu her  tür  bilgi ve belgeyi denetler  ve faaliyetleri hakkında MTDP Başkanı sorumludur.

Denetim   Kurulu,  MTDP  Merkez  Meclis   Kurulu   kararları hususunda gelen şikayetler konusunda da karar alır.

 

 V. KARAR ALMA

 

Madde 54

 

MTDP organları, kuruluşlarına üye sayısından  yarısından fazlasının  hazır bulunması hallerinde tam  yetkili  olarak  oy çokluğu ile karar alabilirler.

Bir konu hakkında birkaç önerinin bulunması halinde, ve her öneri hakkında ayrı oylama yapılır ve mevcut önerilerden en çok oy kazanan öneri kabul edilmiş sayılır.

İç tüzük veya özel bir karar ile, bazı kararların birkaç turda kararlaştırılması da öngörülebilir. Böyle bir oylamada, en az oy kazanan öneri düşer ve sonunda en çok oy  kazanın  öneri kabul edilmiş sayılır.

MTDP Kurultayında  kararların   kabul  süreci, parti kurultayının İç Tüzüğü ile belirlenmiştir.

 

 VI. SEÇİMLER

 

Madde 55

 

Parti makamlarına üye ve görevlilerinin seçim süreci, şekli kriterleri ve seçilme şekli MTDP Merkez Meclisi’nin  kararı  ile belirlenir.

 

Madde 56

 

MTDP parti görevlilerinin seçimi gizli oylama ile yapılır.

Seçmen sayısının 1/3 çoğunluğunun oyları kazanılmış olması kaydıyla,  seçime  katılanlardan  en  çok  oy   kazanan  adaylar seçilmiş olur.

Birinci turda adaylardan hiçbirinin seçilememesi  durumunda, ikinci  turda  en çok oy kazanan iki aday  girer  ve  böyle  bir durumda,  toplam seçmen sayısının en azından 1/3 oyunu  kazanmış olması kaydıyla, en çok oy kazanmış olan aday seçilmiş olur.

İkinci turda da adayların aynı oyu kazanmış olmaları halinde ise, seçim süreci yeni adaylar ile tekrarlanır.

Önerilen aday listelerinde, seçilecek üye sayısından çok aday bulunmalıdır.

 

Madde 57

 

MTDP parti organlarına üyeler gizli oylama ile seçilir.

Oylama beher aday için ayrı ayrı yapılır ve toplam seçmen sayısının en azından 1/3 oyunu kazanmış olması kaydıyla, en çok oy kazanmış olan aday seçilmiş olur.

Seçim sırasında organa öngörüldüğü kadar üye seçilememesi halinde, toplam seçmen sayısının belirleyeceği bir şekilde, makama öngörüldüğü kadar üye ilaveten seçilir.

MTDP'nin  tüm  organlarında,en azından %  20  oranında  30 yaşından küçük üyelerin bulunması uygun görünmektedir.

MTDP'nin  tüm  organlarında,en azından  %  20  oranında kadınların temsil edilmesi uygun görünmektedir.

Önerilen aday listelerinde,seçilecek üyelerden çok adayın bulunması gerekir.

 

Madde 58

 

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’ne milletvekilleri,Makedonya Cumhurbaşkanı, Yerel  Yönetim  ve  Makedonya  Cumhuriyeti  İcra Kurumları’na  adayların gösterilmesi hususundaki süreç, şekil ve kriterler, MTDP Merkez Meclisi tarafından kabul edilen  bir  iç tüzük ile belirlenir.

 

 VII. MTDP MİLLETVEKİLLERİ

 Madde 59

 

Makedonya Cumhuriyeti’ndeki MTDP milletvekilleri aynı zamanda  Merkez Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olarak, MTDP  ile Makedonya Cumhuriyeti  Meclisi  arasındaki  temasları  koordine eder.

 

Madde 60

 

Yeterli  milletvekili sayısına sahip olmaları  halinde,  MTDP miletvekilleri parlamenter grub kurarlar.

Parlamenter  grub üyeleri, aralarından bir grub  başkanı  ve grub başkan vekilini seçerler.

MTDP milletvekillerinin parlamenter grub kurabilmeleri için yeterli sayıda olmamaları halinde, bağımız olarak  faaliyetlerde bulunur, koalisyon ortağı partilere katılır veya program  olarak benzerlikleri olan diğer partilerle işbirliği yapar.

 

Madde 61

 

Tüzüğün bu maddede belirtilen hükümleri, MTDP  listelerinden seçilmiş olan Belediye azaları için de geçerlidir.

 

VIII. DİĞER ORGANİZASYON ŞEKİLLERİ

 

a) MTDP Gençlik Demokratik Forumu

 

Madde 62

 

MTDP  Gençlik Demokratik Forumu, MTDP içinde faal  olan  bir gençlik örgütü olup, parti belgeleri ile onaylanmış  programları kabul eden bir kuruluştur.

MTDP Gençlik Demokratik Forumun kurulması veya dağılması hususundaki karar, MTDP Merkez Meclisi tarafından alınır.

 

Madde 63

 

MTDP  Gençlik Demokratik   Forumuna,   üyeleri    dışında sempatizanları da katılabilir.

 

 

Madde 64

 

Gençlik  Demokratik Forum  üyeleri, örgütlenmenin her seviyesinde  kendi organlarını seçer ve MTDP organları  nezdinde temsilcilerini tayin ederler.

 

Madde 65

 

Demokratik Gençlik Forum Başkanı aynı zamanda  MTDP  Merkez  Meclis ve MTDP Merkez Yönetim Kurulu üyesidir.

 

Madde 66

 

1.    MTDP Gençlik Forumu, Partinin Programında ve Tüzüğünde belirlenen siyasi ilkeler ve MTDP Gençlik Forumu Yönetmeliği doğrultusunda çalışmaktadır.

 

 

b) MTDP organizasyon birimleri 

Madde 67

 

MTDP  Kadın Kolu, MTDP içinde faaliyet  gösteren  bir  kadın örgütü  olup, parti belgeleri ile onaylanmış  programları  kabul eden kuruluştur.

MTDP  Kadın  Kolunun kurulması  veya  dağılması  hususundaki karar, MTDP Merkez Meclisi tarafından alınır.

 

Madde 68

 

MTDP  Kadın  Koluna, üyeleri  dışında  sempatizanları  da katılabilir.

 

Madde 69

 

Kadın Kolu üyeleri,  her  örgütlenme  seviyesinde   kendi organlarını  seçer  ve MTDP  organları  nezdinde  temsilcilerini tayin ederler.

 

Madde 70

 

Kadın Kolu Başkanı aynı zamanda MTDP Merkez  Meclis ve  MTDP Merkez Yönetim Kurulu üyesidir.

 

 

Madde 71

 

Örgütlenme  şekli ve MTDP ile ilişkiler, MTDP Kadın  Kolunun özel bir iç tüzüğü ile düzenlenir.

 

c) MTDP'nin dış temsilcilikleri

 

Madde 72

 

MTDP yurtdışı organizasyon birimleri yabancı ülkelerde yaşayıp çalışan ve MTDP programını   kabul eden Makedonya Cumhuriyeti  vatandaşları tarafından kurulan merkezlerdir.

MTDP yurtdışı organizasyon birimlerinin kurulması veya dağılması hususundaki karar Başkan veya MTDP Merkez Meclisi tarafından alınır.

 

Madde 73

 

Örgütlenme  şekli ve MTDP ile MTDP yurdışı organizasyon birimleri   arasındaki ilişkiler, özel bir iç tüzük ile düzenlenir.

 

 IX. PARTİNİN FİNANSMANI

 

Madde 74

 

- MTDP  ve  kendi örgütleri, aşağıda belirtilen  şekilde  mali kaynaklarını ve malını temin eder:

- Makedonya Cumhuriyeti Bütçesi;

- Parti aidatları;

- Üye ve sempatizanlar tarafından verilen hibeler, hediyeler;

- Kanun ile öngörülen azami sınırlar içinde özel  ve  tüzel kişilerden gelirler;

- Kendine ait mallardan gelirler ;

- Kanun ile öngörülmüş kurallar dahilinde kendi iktisadi faaliyetleri neticesinde gelirler .

MTDP  ve  kendi örgütleri, arasında belirtilen  şekilde  mali kaynaklardan gelir sağlayamazlar:

- Hükümetler,uluslararası kuruluşlar,yabancı devletlerin kurum ve kuruluşları ve diğer yabanci kişilerden ;

-  Makedonya  Cumhuriyeti bütçesi dışında  devlet  makamları veya yerel yönetim makamlarından ;

-  Özelleştirme süreci kapsamına girmiş olanlar dahil,  kamu veya devlete ait olan firmalardan.

MTDP Merkez Kurulu, partinin mali çalışmaları hakkında,  özel bir iç tüzük hazırlar.

 

X. MTDP'NİN İKTİSADI VE YAYIN FAALİYETLERİ

 Madde 75

 

MTDP,sadece kanunen müsade edilen hallerde iktisadi ve diğer faaliyetlerde bulunabilir.

İktisadi  ve  diğer faaliyetlerde  bulunmak  amacıyla MTDP,firma kurucusu ve kurucu ortak olabilir.

Partiye   ait   malın   idaresi   ve   iktisadi   ve   yayın faaliyetlerinden  doğan  hak ve  yükümlülüklerinden  MTDP  Merkez  Meclisi sorumludur.

MTDP'ye   üyeliğin  sona  ermesi,  örgütlenme   şekillerinin  çalışmasına  son verilmesi veya dağılması, herhangi bir  şekilde MTDP'nin malına bir hak talebinde bulunma hakkını doğurmaz.

MTDP Merkez Meclisi, özel bir karar ile,MTDP'nin iktisadi faaliyetlerinden   sorumlu  müdürün  hak   ve   yükümlülüklerini düzenler.

 Madde 76

 

Siyasi  tavırlarının  takdimi ve  gelir  sağlaması  amacıyla MTDP,   kitap,  gazete, dergi  ve  diğer  buna   benzer   yayın faaliyetlerinde bulunur. Ayrıca, Radyo ve TV de kurabilir.

Maddenin  1. fıkrasında belirtilen kamu  yayın  kuruluşların kurulması hususundaki  karar, MTDP  Merkez  Meclisi  tarafnıdan alınır  ve  özel  bir belge ile yayın  faaliyetleri  ile  ilgili konuları  düzenleyebilir.  Ayrıca,  kanun  ile  yayıncılara  ait yükümlülüklerin sorumlusu da odur.

 

XI. ÖZEL HÜKÜMLER

 

a) Parti organlarının görevlerinin sona ermesi

Madde 77

 

Parti  organlarındaki  görevler,  görevinden  alınma   veya görevinden istifa ile sona erer.

Parti  organının  bir üyesi  veya  yöneticisinin  görevinden alınması   kararı,  ilgili organa  üye  veya  yönetici   olarak seçildiğine uygun bir şekilde, kendisini seçen makam  tarafından alınır.

Görevinden alınması halinde, görevinden alınması hususundaki oylama  neticelerinin yayınlandığı an, istifa etmesi halinde de istifanın ilgili makam tarafından kabul edildiği an görevi  sona erer.

Görevinden  alınan  veya  görevinden  istifa  edenin   yeri, görevinden alınan veya görevinden istifa etmiş olanın örgütlenme biriminden  başka  bir  kişi ile yeri  doldurulur.  MTDP  Merkez Meclis  üyesi  olup  görevinden alınan  veya görevinden  istifa edenin  yerine, MTDP kurultayında belirlenmiş sıraya göre  yedek listeden biri yerini alır.

 

 

Madde 78

 

Görevinden   alınma  önerisi,  MTDP  Şubesi  Meclisi,   MTDP Belediye  Örgütü Meclisi, ilgili kurumun  Yönetim ve Denetim kurulları veya MTDP   Merkez  Meclisi   tarafından yapılabilir.

MTDP  Başkanı,  Parti Tüzüğü ve  Programına  aykırı  hareket etmeleri halinde, Şube veya Belediye Örgütü'nün Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun istifası talebinde bulunabilir.

Partinin Cumhuriyet çapındaki organlarında üye olan  birinin görevinden   alınması  önerisi,  MTDP  Başkanı  veya  Kurultay delegelerinin en az 1/5'inin önerisi üzerine yapılabilir.

Merkez  Yönetim Kurulu üyesi ise, bu göreve  seçildiği  gibi görevinden  alınabilir.  Görevinden  alınma  teklifi  ise,MTDP Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya MTDP  Merkez Meclis üyelerinin en az 1/3'inin oyları ile önerilebilir.

MTDP  Başkanının görevinden alınması ise,  göreve  seçildiği gibi yapılır

Öneri ise, Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu,MTDP Merkez Meclis üyelerinin 1/3'inin oyları veya MTDP Belediye Örgütü veya Şubelerinin 1/3'inin talebi üzerine yapılır.

Bir  parti organı üyesi veya görevlisinin görevinden alınma önerisi,  gerekli  mülahazat  verilerek,  yazılı  olarak  ilgili makama sunulmakla yapılır.

İlgili  organ, anılan  organın  üyesi  veya görevlisinin görevinden  alınması hususundaki kararı, önerinin  ulaştırıldığı günden  itibaren  en  geç  üç ay  içinde  alması  gerekir.MTDP Başkanının görevinden alınması önerisi  konusunda  ise karar, önerinin ulaştırıldığı  tarihten itibaren en geç altı ay  içinde alınması gerekir.

Karar ile görevinden alınan organ üyesi veya organda görevli bulunan  kişi,  15 gün içinde, kararı kesin  olan  MTDP  Denetim Kuruluna şikayette bulunma hakkına sahiptir.

 

Madde 79

 

İstifa ilgili makama sunulur.

İstifada  bulunan  kişi, istifasını  yazılı  olarak  sunması gerekir.

Anılan makam, istifa durumunu, istifanın açıklandığı  günden itibaren en geç üç ay içinde teyid etmelidir.

MTDP Başkanının görevinden istifası,istifanın açıklandığı günden  itibaren  en geç 3 ay içinde MTDP  Kurultayı  tarafından teyid edilir.

 

b) MTDP Örgütlenme şeklininin feshi

 

Madde 80

 

MTDP Merkez Meclisi,herhangi bir faaliyette bulunmaması, faaliyetlerinin önemli ölçüde azalması veya  partinin  program, statü  ve  siyasi  amaçlarına  ters hareket  etmesi nedeniyle MTDP'nin bir örgütlenme şeklinin feshine karar verebilir.

MTDP  Örgütlenme şekli, fesih kararına karşı, MTDP  Denetim Kurulu’na 15 gün içinde şikayette bulunabilir.

Denetim Kurulunun kararı kesindir.

 

c) partinin uzman servisleri

 

Madde 81

 

Parti, özel, idari  ve diğer  parti  içi   işlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla özel servisler kurar.

Bu  statü ve diğer genel belgeler ile  aksine  öngörülmediği takdirde,  kurulan özel servislerin örgütlenmesi,  çalışması  ve burada   çalışanların  hak  ve  yükümlülükleri  arasındaki   iş ilişkileri MTDP Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

 XII. GEÇİCİ VE SONUÇ HÜKÜMLER

 

 Madde 82

 

MTDP  aşağıda  belirtilen durumlarda  faaliyetlerine   son verebilir:

- İlgili  mahkemenin kesinleşmiş bir kararı ile parti faaliyetlerinin yasaklanması;

- Parti  üyelerinin sayısının, kanun ile  öngörülen  kurucu üyeler sayısının altına düşmesi;

- Partide  konunun önceden görüşülmesi  kaydıyla,  Kurultay delegelerinin tam sayısının üçte ikilik çoğunluk kararı ile.

81.Maddenin 1,2 ve 3. fıkralarında belirtilen durumlarda MTDP'nin  faaliyetlerine son verilmesi hususunda  Parti  Başkanı veya  diğer  yetkili  bir  kişi,  partinin  mahkeme   nezdindeki sicillerden silinmesi amacıyla, Üsküp'teki ilgili mahkemeye bilgi verir.

MTDP'nin  çalışmalarına  son  verilmesi  durumunda   parti Kurultayı, parti mal ve mali kaynaklarının kime teslim edileceği hususunda  karar alır (Türklerin kültür ve  sanat  derneklerine, Türklerin  hükümet  dışı  örgütlerine,  sosyal  yardım   amaçlı vakıflara, İslam camiasına v.s).

Madde 83

 

MTDP'nin   öncülü, siyasi  amaç  ve  görevleri  daha  önce üstlenmiş  olan  ve  hükümet  dışı  bir  örgüt  olan   Türklerin Demokratik Birliği'dir.

MTDP  üyelerinin  parti üyelikleri,Türklerin Demokratik Birliği’ne üye oldukları tarihten itibaren sayılır.

 

 

Madde 84

 

Tüzükteki  değişiklik  ve  tamamlamalar  ile  MTDP'nin  yeni tüzüğünün  kabulü, Kurultay üyelerinin oy çoğunluğu  ile  kabul edilir.

 

Madde 85

 

Bu tüzük, kabul edildiği gün yürürlüğe girer.

 

 

Madde 86

 

Partinin  tüm  yönetmelikleri ve diğer genel  belgeleri,  bu tüzüğün hükümlerine 90 gün içinde uyum sağlamalıdır.

 

 

 

18.12.2016 Üsküp                                                                        MTDP Genel Başkanı

Dr. Beycan İlyas