Türk Demokratik Partisi Programı

Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasından sonra Türkler Balkanlarda sürekli olarak Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri için baskılar altında kaldı. Türklerin milli kimliği inkar edilmekle birlikte, bu doğrultuda değişik politik ve öteki yöntemler kullanılarak, toplumsal politik yaşama katılmaları engellenmiştir.

Bu baskıların sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz:

-Geçen yüzyılın 30'lu yıllarında büyük göç dalgası;

-Geçen yüzyılın 40'lı yıllarında Batı Makedonya’da Türklerin asimile edilmesi amacıyla din istismarı;

-Geçen yüzyılın 50'li yıllarında değişik baskı ve propaganda neticesinde büyük göç dalgası;

-Geçen yüzyılın 60'lı yıllarında iş bulma amacıyla Batı Avrupa ülkelerine kitlesel gidiş;

-Geçen yüzyılın 70'li yıllarında devlet kurumlarına kaybolan güven nedeniyle sessiz göç;

-Geçen yüzyılın 80'li yıllarında Kosova’daki olaylar yüzünden olduğu gibi Makedonya Cumhuriyetinde kurucu unsur statüsünün kaybedilmesi;

1989 yılında Anayasa değişiklikleriyle Türkçe eğitime getirilen kısıtlamalar ile Türk Dilinin kısıtlanması neticesinde Türkler arasında yaratılan milli kimlik ve temel hak ve özgürlükler endişe ve korkusu dolayısıyla yeni göç dalgası meydana geldi. Ancak Makedonya Cumhuriyetinde Politik ve ekonomik yaşamda demokratikleşme ve çoğulculuk süreçlerinin başlatılmasıyla Türkler de öteki etnik toplumlar gibi kendi ulusal menfaatleri ile hak ve özgürlüklerini koruyacak bir demokratik ve politik örgütlenmeye büyük ilgi gösterdiler.

Bu nedenle 01-07-1990 yılında Makedonya Cumhuriyeti'nde Türklerin ulusal ve öteki menfaatlerini koruyacak yurttaş örgütü olarak Türk Demokratik Birliği kuruldu. İki yıl süren politik ve öteki etkinliklerin ardından Türklerin milli ve öteki hak ve özgürlüklerini daha etkin bir biçimde koruması için bu birliğin, yurttaşlık esaslarına dayanan politik partiye dönüşmesi gereksinimi ortaya çıktı. Bu neticeyle Programda da gereken değişmeler yapıldı.

27-06-1992 yılında Üsküp’te Birliğin olağanüstü kurultayında, Birlik, Makedonya Türk Demokratik Partisine dönüşerek program ve tüzüğü onaylandı. Partinin program hedefleri ve yönelimlerinde başgösteren zayıflıklar nedeniyle partinin üçüncü ve dördüncü kurultaylarında partinin program ve tüzüğünde değişiklikler ve eklemeler yapıldı.

Ülkedeki oniki yıllık demokratik çoğulculuk, 2001 yılındaki çatışma, Ohri Çerçeve Anlaşması ve 16 Kasım 2001 yılında Makedonya Parlamentosunca yapılan anayasa değişiklikleri; partinin politik sürece yeni yaklaşım göstermesini zorunlu kıldı. Bundan hareketle, Anayasanın 4. değiştirgesine göre Türk toplumunun Türk halkının bir parçası olarak Anayasada yer almasına, ayrıca 6. değiştirge gereğince bütün toplumların merkezi ve yerel yönetim kurum ve kuruluşlarında hakça temsil edilmesine ilişkin Anayasa maddeleri, partinin program ve tüzüğünün yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldı.

Bu nedenle 05-04-2003 yılında Ohri'de partinin düzenlediği 5. olağanüstü kurultayında bu program onaylanmıştır.